JapaneseEnglish
 smallmiddlelarge

HOME

Trường Đại học Nagasaki(Nagasaki University)
~Thông tin dành cho sinh viên & giảng viên của trường Đại Học Cần Thơ~ (-Information for Can Tho University students and faculty members-)

*Tất cả các đường link đều viết bằng tiếng Anh (*All link below in English)

Thông tin chung (General information)

Trang chủ trường Đại học Nagasaki (Top page of Nagasaki University)

Các khoa trong trường Đại học Nagasaki (Faculties & graduate schools in Nagasaki University)

Thông tin về các lĩnh vực trong trường (Information of Graduate Schools in specific fields)

Thủy sản & Khoa học môi trường(Fisheries and Environmental Sciences)

  -Viện khoa học thủy sản(-Institute of Fisheries Science)

  - Viện nghiên cứu về Biển Hoa Đông(-Institute for East China Sea Research)

  - Viện Khoa Học Môi Trường(-Institute of Environmental Science)

    -Phòng Khoa học xã hội & nhân văn(-Division of the Human and Social Environment)

    -Phòng Bảo tồn & Quy hoạch môi trường (-Division of the Environmental Conservation and Planning)

Kỹ thuật(Engineering)

Kinh tế(Economics)

Thông tin về du học tại trường Đại học Nagasaki
(Information on Oversea Studies to Nagasaki University)

Thông tin chung về du học (Trung tâm đào tạo quốc tế Liaison)
(General information on oversea studies (Liaison Center for International Education))

 -Chỗ ở(Accommodation)

 -Hỗ trợ (-Support)

Chương trình đào tạo dành cho sinh viên quốc tế của trường Đại học Nagasaki(NISP)
(Nagasaki University International Student Program)
(NISP)

Chương trình trao đổi sinh viên, cho phép sinh viên theo học tại trường Đại học Nagasaki để học các môn chuyên ngành bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn, cùng với việc nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản.
(Special program of exchange that allows undergraduate students to enroll at Nagasaki University in order to study specialist subjects including natural sciences, social sciences, and humanities, along with Japanese language studies.)

Chương trình đào tạo tiếng Nhật (Japanese Language Education Program)

Trung tâm đào tạo quốc tế Liaison của trường Đại học Nagasaki cung cấp các chương trình học bằng tiếng Nhật Bản. Xem thêm các thông tin ở phía trên.
(Nagasaki University Liaison Center for International Education offers programs for Japanese Language education. See the details above. )

“Học tập tại trường Đại học Nagasaki” một ý kiến của sinh viên Đại học Cần Thơ (Tiếng việt)
 “Studying in Nagasaki University” a short message by students from Can Tho University (Vietnamese)

Mọi thắc mắc khác(Other inquiries)  ryugaku@ml.nagasaki-u.ac.jp

go to top